Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Geckotools BV. Door de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in de voorwaarden, kennisgevingen en disclaimers in de volgende documenten te accepteren en na te leven die elders op de website staan (gezamenlijk bekend als de gebruiksvoorwaarden)

Privacyverklaring

Het is het beleid van Geckotools om de privacy van haar websitegebruikers te respecteren met betrekking tot alle informatie verzameld tijdens het gebruik van de website.
Geckotools verzamelt niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het type dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, taalvoorkeur, verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoek. Het doel van Geckotools bij het verzamelen van deze niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe bezoekers haar website gebruiken. In zijn e-mailberichten gebruikt Geckotools een "Click-through URL" gekoppeld aan zijn website. Geckotools verzamelt geen click-through-gegevens.

Cookies

Geckotools maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker de website levert telkens wanneer de bezoeker terugkeert. Geckotools maakt gebruik van cookies om bezoekers te helpen identificeren en volgen, hun gebruik van de website van Geckotools & en hun voorkeuren voor websitetoegang. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u. Informatie verzameld door cookies wordt behandeld als niet-persoonlijke informatie. Bezoekers die geen cookies op hun computer willen plaatsen, hebben de mogelijkheid om cookies te weigeren voordat ze de website van Geckotools gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de website mogelijk niet goed werken zonder cookies.

Links naar andere websites

De website van Geckotools kan links naar andere websites bevatten. Als u deze links echter eenmaal hebt gebruikt om deze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat Geckotools geen controle heeft over andere websites. Daarom kan het niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites, en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

Wijzigingen in het privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kan Geckotools zijn Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, naar eigen inzicht. Geckotools moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na elke wijziging in deze Privacyverklaring, betekent dit dat u akkoord gaat met een dergelijke wijziging.

Privacy vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacy tijdens het bezoeken van de Geckotools-website, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op   info@geckotools.nl .

Disclaimer

Hoewel Geckotools ervoor heeft gezorgd dat informatie, tekst, materiaal, afbeeldingen en grafische afbeeldingen (Content) die zich op de Website bevinden en toegankelijk zijn op het moment van publicatie correct en actueel zijn, is Geckotools niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen of defecten in de Inhoud, noch aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale en / of vervolgschade, geheel of gedeeltelijk, die voortvloeit uit uw gebruik of gebruik door of gebruik van de Inhoud of Content op websites van derden (Derden Sites) gekoppeld aan de Website. De Website is niet bedoeld als een middel voor het verspreiden van medisch advies. Inhoud die is opgenomen in of toegankelijk is via de Website mag op geen enkele manier worden gebruikt voor medische doeleinden. Als medisch advies vereist is, moet u medische hulp van een expert inroepen

Beperking van de aansprakelijkheid

De website wordt door Geckotools aangeboden op een as is basis. In de ruimste mate die door de wet is toegestaan:
  • Geckotools geeft geen enkele verklaring, garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de Website of de Inhoud of producten op de Website;
  • Geckotools garandeert niet dat de functies op de website zullen ononderbroken of vrij van fouten zijn, dat eventuele gebreken worden gecorrigeerd of dat de server die inhoud opslaat en naar u verzendt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten;
  • Geckotools biedt geen garantie voor en geeft geen enkele verklaring betreffende uw toegang tot of de resultaten van uw toegang tot de Website (inclusief Sites van Derden) of enige Inhoud in termen van correctheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of anderszins.
Onder geen enkele voorwaarde (inclusief maar niet beperkt tot enige handeling of nalatigheid van Geckotools) aanvaardt Geckotools aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale en / of gevolgschade of winstderving als gevolg van gebruik of toegang, of onmogelijkheid om de website te gebruiken of te openen. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Geckotools geen controle uitoefent over gebruikers van de website (inclusief personen waarnaar wordt verwezen op de website) en is niet aansprakelijk voor hun mening of hun gedrag, inclusief Inhoud en / of advies en lasterlijke uitspraken of aanstootgevend gedrag

Sites van derden en reclame

Deze site kan links naar sites van derden bevatten. Hoewel Geckotools verbonden is aan of gelieerd is aan derden, is Geckotools niet verbonden aan of gelieerd aan enige site van derde en de inhoud op sites van derde partijen wordt niet geproduceerd door en is ook niet de verantwoordelijkheid van Geckotools. Geckotools sponsort of ondersteuent op geen enkele manier de goederen, diensten of inhoud geleverd door of weergegeven op websites van derden. We staan niet toe dat de website wordt gekoppeld aan een site van derden zonder onze voorafgaande schrifteljke toestemming.

Auteursrecht en beperking van het gebruik van inhoud

Geckotools 2012. Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud, software en advertenties op de website worden beschermd door internationale auteursrecht- en handelsmerkwetten. Inhoud op de website wordt in realtime gepubliceerd. Met behulp van een webbrowser die voldoet aan de industrienormen, kunt u de inhoud downloaden, weergeven en doorbladeren, waaronder het maken van kopieën in een apparaat voor tijdelijke opslag, noodzakelijk om het browsen te vergemakkelijken en gedrukte exemplaren in ongewijzigde vorm te printen voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u:
  • download de Content niet volledig als een enkel bestand;
  • wijzig de kopie van de Content niet van de manier waarop deze op de Website wordt weergegeven;
  • voldoe aan alle bepalingen van de Auteurswet 1968 (Cth) en alle andere relevante Nederlandse en internationale auteursrecht- en handelsmerkwetten.
U mag het materiaal op de site niet wijzigen, kopiëren, reproduceren, aanpassen, framen, publiceren, verzenden (inclusief uitzenden), uploaden, framen, publiceren, verzenden (inclusief uitzenden), uploaden naar een derde partij, inclusief audio- en videofragmenten, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de wet of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Geckotools.
U mag de website niet gebruiken op enige manier of voor enig doel dat:
  • is onwettig;
  • schendt de rechten van Geckotools;
  • is verboden volgens de gebruiksvoorwaarden.

Handelsmerken

U mag geen Geckotools-handelsnamen gebruiken in verband met producten of diensten die niet tot Geckotools behoren of op een manier die voor verwarring kan zorgen, of die Geckotools in diskrediet brengt of in diskrediet brengt.
Alle andere handelsmerken die op de Website worden weergegeven, zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Niets op de Website mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht op gebruik van enig handelsmerk weergegeven op de Website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Geckotools of de eigenaar van het relevante handelsmerk.

Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Enig geschil voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Partijen een voorlopige voorziening te vragen. Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank, heeft een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de rest van de Gebruiksvoorwaarden die kracht en gevolg blijven hebben. Geckotools verklaart niet dat de inhoud van de website voldoet aan de wetten van elk land buiten Nederland. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden.